1396/01/06
معاون مدير كل

نام : هدایت اله

نام خانوادگی : زارع زاده

محل تولد : اهواز 1357

سوابق تحصیلی : لیسانس مهندسی عمران- کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی :

1. ناظر عالیه پروژه های مناطق محروم و حوادث غیرمترقبه استان                               83-81

2. ناظر عالیه پروژه های عمرانی شهری و روستایی استان                                         85-83

3. مسئول دفتر فنی فرمانداری اهواز                                                                90-85

4. معاون فنی و عمرانی فرمانداری اهواز                                                             95-90

5. نماینده ثابت استانداری خوزستان در کمیته فنی تصویب طرح های هادی روستایی                  85-83

6. نماینده ثابت فرمانداری اهواز در جلسات کمیسیون ماده 5 معماری و شهرسازی             95- 85

7. عضو اصلی کارگروه بازنگری طرح جامع (راهبردی) شهر اهواز                                 94- 92

فعالیتهای فرعی :

1. عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان

2. مسئول کمیته انطباق مصوبات شورای اسلامی شهرهای تابعه شهرستان اهواز               95- 87

3. دبیر شورای ترافیک شهرستان اهواز                                                              95- 90

4. عضو کمیسیون ماده 100 شهرداری اهواز                                                        92- 90

5. نماینده استانداری خوزستان در کمیسیون تقویم و ارزیابی ساخت زراعی و باغها            95- 90

6. دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی شهرستان اهواز                                     90- 85