1396/03/01
عملكرد واحد نظارت و ارزيابي طرح ها

 

رديف

شرح عمليات، اهداف و برنامه ها

تعداد

فعاليت 1

نظارت كيفي و كمي پروژه هاي عمراني در سطح استان و تهيه گزارشات بازديد

تعداد

1 – 1

بازديد هاي انجام گرفته شهرستاني و شهري از پروژه هاي عمراني در سطح استان

690

1 – 2

ارجاع گزارش هاي تهيه شده بازديدها  مصور و غير مصور به مدير كل

521

1 – 3

اخطار به دستگاه ها و شهرداريها توسط دفاتر فني شهرستانهاو ناظرين عاليه

285

1 – 4

تعداد كل نامه هاي وارده و رفع و رجوع مراجعين و نامه هاي ارجاعي

1100

فعاليت 2

بررسی و ارزيابي صورت وضعیت ها و نظارت فني بر پروژه هاي ساختمانهاي اداري استانداري خوزستان، فرمانداري ها و بخشداريهاي تابعه

تعداد

2 – 1

بررسی صورت وضعیت های استانداری، فرمانداری ها و بخشداری های تابعه و پس از تایید نهایی ارجاع به واحد حقوقی دفتر فنی جهت طی مراحل بعدی

130

2 – 2

بررسي برآورد شرح عملیات اجرایی پروژه های شهرداريها و ارايه آنها به مدير كل محترم برنامه ريزي و بودجه استانداري جهت عقد موافقتنامه آنها

62

2 – 3

نظارت بر حسن انجام عملیات اجرایی دیوار ساحلی، ساحل سازی و پارک ها و ساختمان های اداری، فرمان داری ها و بخشداری های تابعه

بطور مستمر

فعاليت 3

هماهنگی با دفاتر فنی مستقردرشهرستانها جهت نظارت برنحوه اجرای پروژه های عمرانی

تعداد

3 – 1

تقويت دفاتر از نظر نيروي انساني و تجهيزات در راستاي نظارت بر پروژه ها

4شهرستان

3 – 2

ارسال گزارشهاي اقدام شده دفاتر اعم از اخطارها و بازديدها به مدیر کل محترم

280 مورد

فعاليت 4

نظارت كمي و كيفي بر روند اجراي طرحهاي مهر ماندگار و پروژه هاي شاخص استاني و ملي

تعداد

4 – 1

تعداد مأموريت و بازديدهاي انجام گرفته در راستاي پروژه هاي مهر ماندگار و پروژه هاي شاخص استاني و ملي و نظارت فنی بر حسن انجام کار

250 مورد

4 – 2

شرکت در جلسات مربوط به پروژه های مهر ماندگار , پروژه های استانی و ملی

85 جلسه

4 – 3

تعداد گزارشات تهيه شده در راستاي پروژه هاي مهر ماندگار و پروژه هاي شاخص استاني و ملي و ارايه به دفتر مدير كل

36