1396/03/01
معرفي همكاران واحد شهرسازي و معماري

 

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سنوات خدمت در دفتر فني

سمت

1

مرجان موسوي گورابي

فوق ليسانس  معماري

8 سال

رئیس گروه شهرسازی ومعماری

2

منصور احمدي زاده

ليسانس برنامه ريزي شهري

21 سال

كارشناس شهرسازي

3

محمد امين باژدان

فوق ليسانس معماري

2.5 سال

كارشناس 

4

محمدحسيني برآفتابي

 فوق ليسانس معماري

1.5 سال

كارشناس 

5

6

7

محمد حسن عنبری زاده 

فاخر حمادی

میدا صالحی

 ليسانس نقشه برداری

لیسانس برنامه ریزی  

لیسانس 

1

23

سال

مسئول نقشه برداری 

تکنسین نقشه برداری

کارشناس