1396/03/01
عملكرد واحد شهرسازي و معماري

 

رديف

شرح عمليات، اهداف و برنامه ها

تعداد

فعاليت 1

جلسات كميته فني و كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي و پدافند غير عامل

 

1-1

كميته كارگروه فني بررسي امور زيربنايي و شهرسازي

38

2-1

كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي

18

فعاليت 2

جلسات كميته فني كميسيون ماده 5 شهرهاي استان

 

1-2

كميته فني بررسي تغيير كاربري هاي شهرهاي استان

19

2-2

كميسيون ماده 5 شهرهاي استان

19

فعاليت 3

تهيه و تصويب طرح هادي شهرهای زير 25 هزار نفر استان

 

1-3

پيگيري واظهار نظر در تهيه طرح و تصويب طرح هاي مذكور

_

2-3

 جلسات مربوط به تهيه و تصويب طرح هاي مذكور

17

3-3

بازدید از شهرهای مذکور جهت نظارت بر روند اجرایی طرح هادی مربوطه   

فعاليت 4

پيگيري مسائل مربوط به ساماندهي بافت فرسوده و همچنين ستاد توانمند سازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غير رسمي

 

1-4

پيگيري مكاتبات مربوط به ساماندهي بافتهاي فرسوده و ...

38

2-4

جلسات مربوط به ساماندهي بافتهاي ...

38

فعاليت 5

پيگيري مسائل ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز در خارج از محدوده و حريم شهرها و روستاها (كميسيون تبصره 2 بند 3 ماده 99)

 

1-5

مكاتبات مربوط به ساماندهي ساخت و سازهاي غير مجاز

172

2-5

جلسات مربوط به ساماندهي ساخت و سازها

57

فعاليت 6

تهيه و طراحي نقشه هاي ساختماني واحدهاي وابسته به استانداري و فرمانداريها

 

1-6

بررسي طرحهاي استانداري و فرمانداريها استان

57

2-6

تهيه طرح هاي استانداري و فرمانداريهاي استان

57

فعاليت 7

بررسي طرح هاي معماري شهرداريهاي استان و همچنين دستگاه هاي اجرائي در صورت لزوم

 

1-7

بررسي طرحهاي مذكور

18

2-7

پيگيري طرح هاي معماري مذكور

18

فعاليت 8

شركت و پيگيري جلسات واگذاري طرح هاي غير كشاورزي

 

1-8

پيگيريهاي واگذاري طرح هاي مذكور

37

2-8

پیگیری جلسات تشكيل شده طرح هاي مذكور

20

فعاليت 9

دبير كميسيون تغيير كاربري شهرهاي داراي طرح هادي مصوب

 

1-9

مكاتبات مربوط به كميسيون تغيير كاربري شهرهاي مذكور

18

2-9

پیگیری جلسات متشكله مربوط به تغيير كاربري شهرها

4

3-9

پيگيريهاي مربوط به تغيير كاربري شهرهاي مذكور

14

فعاليت 10

پيگيري و شركت در جلسات طراحي و ساماندهي اماكن و معابر جهت استفاده معلولين

 

10-1

پيگيري جلسات طراحي و ساماندهي اماكن

4

2-10

پیگیری جلسات كميته ساماندهي اماكن

2

فعاليت 11

پيگيري و شركت در جلسات و تهيه و تصويب و تغيير كاربري طرح هاي هادي روستايي

 

 1- 11

شرکت در جلسات تهيه و تصويب طرح هاي مذكور

108

2- 11

شرکت در جلسات تغيير كاربري طرح هاي مذكور

27

3- 11

بازديد هاي ميداني از روستاهاي استان

27