1396/03/01
عملكرد واحد نقشه برداري

رديف

شرح عمليات

تعداد

فعالیت 1

برداشت و نقشه برداري موارد ارجاعي مربوط به استانداري فرمانداريهاو بخشداريهاي تابعه و دستگاه هاي اجرايي

340 هكتار

1-1

كنترل محدوده شهرهاي استان بصورت موردی

10 هكتار

2-1

طراحي نقشه هاي استانداري و دستگاه هاي اجرايي بصورت موردي

344 هكتار

3-1

ترسيم و تهيه از بيلت ساختمانهاي دستگاه هاي اجرايي بصورت موردي

4000 هزار متر مربع

4-1

نقشه برداري ثانويه از معادن استان و محاسبات حجم معادن ثانويه بصورت موردي

20 مورد

50 هكتار

5-1

تهيه نقشه هاي مورد نياز مشاور حقوقي استاندار

6 مورد

6-1 شركت در جلسه GIS 4 مورد

فعالیت 2

بررسي موقعيت زمين نسبت به محدوده و حريم شهرها


1-2

جواب استعلامات ادارات مختلف جهت تعيين حريم و محدوده شهري

30 مورد