1396/02/04
شرح وظايف کلی دفتر فني

 «اهداف و وظایف دفتر فنی»

 

-        تهیه و تنظیم طرح های هادی و نقشه های تفصیلی شهرها.

-        تهیه نقشه های مربوط به طرح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی و شهرداریهای استان.

-         تهیه برآورد هزینه اجرای طرح های عمرانی واگذار شده به دفتر فنی.

-         بررسی و تصمیمات متخذه در کمیسیون های مناقصه و در صورت لزوم اظهار نظر درباره برندگان مناقصه در زمینه رد یا قبول آنها.

-         ایجاد هماهنگی و همکاری بین دفتر فنی و سایر مؤسسات دولتی در سطح استان برای پیشرد عملیات عمرانی.

-         کنترل و بررسی اعتبارات عمرانی شهرداری و دهیاری ها و راهنمایی لازم در اتخاذ روش صحیح و رعایت اولویت ها در تنظیم برنامه های عمرانی.

-         بررسی در زمینه تعیین محدوده قانونی شهرها و روستاها و پیشنهاد آن به مقامات مسئول.

-         همکاری با شهرداری ها و دهیاری ها در زمینه تفکیک اراضی و دادن برو کف خیابان ها و دادن راهنمائی های لازم به مسئولین امور ساختمانی شهرداری ها.

-         انجام کلیه امور مربوط به طرح هائی عمرانی که رأساً توسط استانداری انجام می گیرد.

-         نظارت کلی بر اجرای طرح های عمرانی و فنی استان و ارائه گزارش لازم به مقامات استان.

-         برنامه ریزی برای استفاده صحیح از ماشین آلات براساس دستورالعمل ها.

-         بررسی و پیگیری امور مربوط به حمل و نقل و ترافیک استان.

-         مطالعه و بررسی بمنظور بدست آوردن حد مطلوب فضای سبز در مناطق مورد عمل با در نظر گرفتن موقعیت و شرایط اقلیمی منطقه.

-         تهیه دستورالعمل و بروشورهای ساده در زمینه های مختلف فضای سبز و ارسال آن به شهرداری ها و دهیاری ها.

-         اظهار نظر در مورد فروش اراضی شهرها.

-         تهیه آمار پیشرفت پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها.

-         نظارت و پیگیری لازم در زمینه تأمین مصالح مورد نیاز اجرای پروژه های عمرانی دفتر فنی و شهرداری ها و دهیاری ها و مراقبت در حفظ و توزیع مصالح.

-         تهیه طرح و نظارت بر اجرای کارهای تأسیساتی شهرها و روستاهای دارای دهیاری از قبیل، آب، برق و فاضلاب در صورت نیاز شهرداری ها و دهیاری ها.

-         اجرای کامل وظایف مربوط در خصوص تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور و آئین نامه مربوط در مورد معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی در سطح استان.

-         اجرای نظام فنی- اجرائی استان در چهارچوب نظام فنی- اجرائی کشور.

-         تهیه و ترویج بکارگیری ضوابط و استانداردها و معیارهای فنی.

-         بررسی و تعیین صلاحیت و رتبه بندی و ارزشیابی پیمانکاران و مشاوران و کارشناسان استان.

-         ارتقاء تقویت ظرفیت کمی و کیفی پیمانکاران و شرکت های پیمانکاری استان.

-         انجام امور مربوط به وظایف کارگروه فنی استان و گروه های تخصصی مربوطه.

-         اعمال نظارت بر طرح های تملک دارائی های سرمایه ای استان (ملی و استانی) در چهارچوب نظام نظارتی تدوین شده.

-         تهیه قیمت های پایه استان و ضرائب منطقه ای با توجه به شرایط خاص هر منطقه و پیشنهاد به مراجع ذیربط برای تأئید.

-         مستندسازی تجربیات فنی واجرائی به منظور بهره برداری مناسب و سهولت انتقال و اشاعه آن.

-         برگزاری دوره های آموزشی در زمینه آشنائی دستگاههای اجرائی مشاوران و پیمانکاران با نظام فنی- اجرائی طرح ها و ضوابط آئین نامه ها و دستورالعمل های آن.

-         نظارت بر اجرای طرح های عمرانی و فنی (تملک دارائی های سرمایه ای) ملی و استانی و گزارشگیری از پیشرفت برنامه ها و ارزیابی آنها.