1395/10/27
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
شرایط 15 گانه معاینه فنی خودرو