خلاصه شرح وظایف واحد برنامه ریزی عمرانی

  • مبادله موافقتنامه کلیه طرحهای عمرانی که دستگاه اجرایی آنها استانداری می باشد با معاونت برنامه ریزی
  • تنظیم تفویض اختیارهای ابلاغی از سوی استاندار محترم به معاونتها، مدیران کل و فرمانداران
  • پیگیری و نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات طرحهای عمرانی توسط دستگاه های اجرایی استان در سامانه کنترل و نظارت بر طرحها و پروژه های عمرانی وزارت کشور
  • پیگیری مسائل اجرایی مسائل متفرقه شامل راهیان نور ، طرح جابجایی مناطق آلوده شهر مسجدسلیمان، طرح ساماندهی ساختمانهای عمومی و دولتی، …