خلاصه شرح وظایف واحد شهرسازی و معماری

نظارت عالیه بر تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری استان با شرکت در جلسات کمیته فنی در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
نظارت عالیه بر نحوه ی تصویب طرحهای هادی روستایی
ارائه مشاوره فنی در زمینه شهرسازی و معماری بر اساس ضوابط و قوانین و مقررات شهرسازی به شهرداریها
نظارت و پیگیری مسائل مربوط به ساخت و سازهای خارج از محدوده و حریم شهرهای استان
تهیه وتصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر