خلاصه شرح وظایف واحد شهرسازی و معماری

  • نظارت عالیه بر تهیه و تصویب طرحهای جامع شهری استان با شرکت در جلسات کمیته فنی در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی
  • نظارت عالیه بر نحوه ی تصویب طرحهای هادی روستایی
  • ارائه مشاوره فنی در زمینه شهرسازی و معماری بر اساس ضوابط و قوانین و مقررات شهرسازی به شهرداریها
  • نظارت و پیگیری مسائل مربوط به ساخت و سازهای خارج از محدوده و حریم شهرهای استان
  • تهیه وتصویب طرح هادی شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر