خلاصه شرح وظایف واحد نظارت و ارزیابی طرح ها

  • نظارت عالیه کیفی و کمی بر پروژه های عمرانی دستگاه های اجرایی و شهرداریها  ,پروژه های ملی و همچنین پروژه های مهر ماندگار در سطح استان
  •  نظارت وارزیابی پروژه های ساختمانهای اداری استانداری ,فرمانداریها و بخشداریهای تابعه
  • بررسی صورت وضعیت ها و برآورد شرح عملیات اجرایی پروژه های شهرداریها ی استان و تهیه گزارشات مربوطه جهت ارائه به مدیر کل محترم