دفاتر فنی شهرستانها

ردیف نام و نام خانوادگی پست سازمانی / مسئولیت سازمانی سنوات خدمت وضعیت استخدامی وظایف محوله
۱ فریدون فولادی سرپرست دفتر فنی شهرستان لالی ۷ سال قراردادی ۱_ نظارت بر طرح های عمرانی شهرستان

۲_ دبیر کمیته حفاری

۳_ دبیر کمیسیون برنامه ریزی

۴_ دبیر مدیریت بحران

۵_ دبیر شورای فنی

۶_ عضو شورای مسکن

۲ مجید رضایی پور سرپرست دفتر فنی شهرستان دزفول و رامشیر ۲ سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی بر شهرستانهای دزفول و رامشیر و شهرهای مشراگه – دزآب- حمزه – سردشت – صفی آباد- شمس آباد – چغامیش – میان رود

۲_ دبیر کمیسیون برنامه ریزی

۳_ عضو ستاد مدیریت بحران

۴_ پیگیری مصوبات سفرهای ریاست جمهور و استاندار در شهرستان دزفول و رامشیر

۵_ عضو شورای ترافیک

۶_ مسئول پدافند غیر عامل

۳ صالح کثیر سرپرست دفتر فنی شهرستان شوش ۱۱ سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان شوش و شهرهای الوان – شاوور – فتح المبین

۲_ نظارت بر کار دهیاریهای شهرستان

۳_ مشاور فنی فرماندار

۴_ عضو کمیسیون ماده ۹۹

۵_ عضو کمیته فنی شهرستان

۶_ عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

۷_ عضو کمیته مسکن مهر

۴ عبدالرضا ملکی جهان سرپرست دفتر فنی گتوند ۲۹ سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان گتوند و شهرهای ترکالکی – جنت مکان – صالح شهر – سماله

۲_ عضو کمیسیون مسکن و شهرسازی

۳_ عضو کمیسیون شورای ترافیک

۴_ عضو کمیسیون برنامه ریزی

۵ عبدالرضا منصوری زاده سرپرست دفتر فنی آبادان ۱۶ سال پیمانی ۱_ نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی شهرستان و شهرهای اروند کنار – چوئبده

۲_ عضو کمیسیون شورای برنامه ریزی

۳_ عضو کمیسیون ماده ۵

۴_ عضو کمیسیون مسکن مهر

۵_ عضو شورای ترافیک شهرستان

۶ روزبه حیدری سرپرست دفتر فنی ایذه ۶ سال قراردادی ۱_ نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی شهرستان ایذه و دهدز

۲_ دبیر کمیته برنامه ریزی شهرستان

۳_ دبیر کمیسیون تبصره ۲ ماده ۹۹

۴_ دبیر کمیته فنی

۵_ عضو کمیسیون شورای مسکن مهر

۶_ عضو کمیسیون تطبیق شورای اسلامی شهر ایذه و دهدز

۷_ دبیر کمیسیون حفاری شهرستان

۷ محمد علی بافکار سرپرست  دفتر فنی اندیمشک و شوشتر ۱۶ سال قراردادی ۱_ نظارت بر کلیه پروژه های عمرانی شهرستان های اندیمشک و شوشتر

۲_ نظارت عالیه پروژه های عمرانی شهرهای شرافت – گوریه – حسینیه

۳_ عضو کمیسیون ماده ۱۰۰

۴_ عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

۵_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۸ عباس بازرگانی سرپرست دفتر فنی رامهرمز ۷ سال پیمانی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان

۲_ عضو شورای ترافیک شهرستان

۳_ عضو شورای برنامه ریزی

۴_ عضو شورای مسکن مهر و مسکن روستایی

۵_ عضو شورای فنی شهرستان

۶_ عضو شورای بحران شهرستان

۹ مسعود دریایی سرپرست دفتر فنی هندیجان ۷سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان هندیجان و شهر ایذه

۲_ دبیر شورای مسکن

۳_ دبیر حفاری شهرستان

۴_ دبیر تطبیق مصوبات شوراها

۵_ دبیر پسماند شهری

۶_ دبیر شورای مقاوم سازی

۱۰ اردان قنبری سرپرست  دفتر فنی مسجدسلیمان ۱۸ سال رسمی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان

۲_ دبیر کمیسیون حفاری

۳_ دبیر کمیته برنامه ریزی

۴_ دبیر شورای ترافیک

۵_ دبیر شورای مسکن مهر

۱۱ فرشاد نقدی سرپرست دفتر فنی باغملک ۴ سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان و شهرهای قلعه تل – صیدون

۲_ دبیر شورای مسکن مهر شهرستان

۳_ دبیر کمیته تطبیق مصوبات شورای شهر

۴_ دبیر کمیته حفاری

۵- دبیر شورای ترافیک

۶_ دبیر پسماندهای شهری

۷_ دبیر کارگروه مشاغل مزاحم

۱۲ حمیدرضا ورزشی سرپرست  دفتر فنی شهرستان بهبهان ۲۳ سال رسمی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرهای: آغاجاری – بهبهان – زیدون

۲_ دبیر نهضت سبز

۳- نماینده فرماندار در راهیان نور

۴_ عضو کمیته تطبیق شورای و شهرداران

۵_ عضو کمیته و مشاور شورا و شهرداری و فرمانداری

۱۳ مهرداد قاسم زاده سرپرست دفتر فنی اندیکا ۱۰ سال پیمانی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۳_ عضو شورای ترافیک شهرستان

۴_ عضو شورای مسکن مهر و مقاوم سازی

۵_ عضو شورای اشتغال شهرستان

۶_ عضو شورای مشاغل خانگی

۱۴ ساعدی سرپرست دفتر فنی هویزه     ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۱۵ مجتبی یوسفی سرپرست دفتر فنی اهواز ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۱۶ محمد خدرالی کارشناس دفتر فنی اهواز   قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی
۱۷ آل طاها سرپرست دفتر فنی باوی     ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۱۸ محسن رشیدی سرپرست دفتر فنی شهرستان امیدیه ۶ سال پیمانی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی شهرستان امیدیه

۲_ عضو کمیته برنامه ریزی شهرستان

۳_ مسئول پیگیری مسکن مهر

۴_ عضو کمیسیون حفاری

۱۹ ابراهیم بهرامی سرپرست دفترفنی

هفتکل

۸ سال پیمانی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی

۲۰ مهدی بنکدار سرپرست دفترفنی ماهشهر وشادگان ۲۹ سال قراردادی ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ ناظر عالیه شهرهای ماهشهر و شادگان

۲۱ علوانی سرپرست دفترفنی خرمشهر ۱_ نظارت بر پروژه های عمرانی

۲_ بررسی صورت وضعیت پروژه های عمرانی