طراحی المان ، ورودی ، پیاده راه و آرامسازی مسیر ورودی شهر شوش

 

طراحی المان ، ورودی ، پیاده راه و آرامسازی مسیر ورودی شهر شوش

عنوان پروژه : طراحی المان ، ورودی ، پیاده راه و آرامسازی مسیر ورودی شهر شوش

  • مشاور و تهیه کننده : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان شهریاد
  • دستگاه نظارت : معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان
  • ناظر طراحی پروژه و قرارداد : اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان
  • مشخصات پروژه :
  • – اجرای المان جنوبی از سمت اهواز و المان شرقی از سمت دزفول
  • – جداره پل روگذر آزاد راه خلیج فارس
  • – اجرای پیاده راه های کناری طول مسیر
  • – اجرای جداول ، فضای سبز و پیاده روهای سه راهی ورودی
  • – آرامسازی مسیر