معاون حمل و نقل و ترافیک

 

نام : ایمان

نام خانوادگی : هدایت

سوابق اجرایی :

 • کارشناس اداره کل حوادث غیرمترقبه و ناظر پروژه های مناطق محروم                  ۸۳-۸۲
 • کارشناس مسئول اداره کل برنامه ریزی عمرانی – معاونت امور عمرانی                   ۸۶-۸۳
 • کارشناس امور زیر بنایی معاونت برنامه و بودجه استانداری                                  ۸۷-۸۶
 • کارشناس اداره کل مدیریت بحران استانداری                                                 ۹۰-۸۷
 • مسئول واحد برنامه ریزی و بودجه عمرانی معاونت امور عمرانی                            ۹۲-۹۰
 • رئیس گروه تهدیدات زیر ساخت های عمرانی اداره کل پدافند غیر عامل استانداری       ۹۳
 • مدیرحمل و نقل و ترافیک استانداری                                                            ۹۵-۹۴
 • معاون حمل و نقل و ترافیک دفتر فنی استانداری                                            ۹۵ تاکنون

فعالیت های فرعی :

 • عضو پایه یک نظام مهندسی ساختمان خوزستان
 • مسئول توزیع اعتبارات شهرداریهای استان                                                      ۸۷-۸۳
 • کارشناس مسئول پیگیری و نظارت بر پروژه های کمک های اهدایی وزارت نفت        ۸۶-۸۳
 • مسئول طرح برکت                                                                                  ۹۱-۸۷
 • مسئول طرح تحرک حوزه معاونت امور عمرانی                                                 ۹۲-۹۰
 • مسئول پیگیری و تهیه و تنظیم برنامه عملیات استان در برنامه پنجم توسعه (بخش امور زیر بنایی)             ۸۹
 • مسئول ارزیابی الزامات پدافند غیر عامل در پروژه های عمرانی براساس ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم توسعه  ۹۴-۹۳
 • مسئول پیگیری طرح جامع پدافند غیر عامل استان                                          ۹۴-۹۳
 • دبیر شورای ترافیک استان                                                                      ۹۴ تاکنون