معرفی همکاران واحد برنامه ریزی و بودجه عمرانی

ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سنوات خدمت در دفتر فنی سمت
۱ حسین سزاری لیسانس عمران ۶ سال مسئول واحد
۲ محمد پارسا راد لیسانس عمران  ۹ سال کارشناس
۳ مهسا کریمی فوق لیسانس محیط زیست  ۲ سال کارشناس