معرفی همکاران واحد شهرسازی و معماری

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
سوابق اجرایی
عکس

۱
منصور احمدی زاده
کارشناس شهرسازی
مسئول گروه شهرسازی و معماری

۲
میدا صالحی
فوق لیسانس برنامه ریزی
کارشناس شهرسازی

۳
مرجان موسوی

کارشناس شهرسازی

۴
محمد امین باژدان
فوق لیسانس معماری
کارشناس شهرسازی

۵
محمد حسینی برآفتابی
فوق لیسانس معماری
کارشناس شهرسازی

۶
فاخر حمادی
لیسانس جغرافیا
کارشناس شهرسازی

۷
محمد حسین عنبری زاده
لیسانس نقشه برداری

۸

علی سعداوی

کارشناس شهرسازی

۹

مهرانگیز اردشیری

کارشناس شهرسازی