ورزشگاه ۵۰ هزار نفری اهواز

1

۱
2

۲
28012012147

۲۸۰۱۲۰۱۲۱۴۷
28012012148

۲۸۰۱۲۰۱۲۱۴۸
28012012149

۲۸۰۱۲۰۱۲۱۴۹
3

۳
4

۴
5

۵
IMG_0082

IMG_0082
IMG_5978

IMG_5978
IMG_5998

IMG_5998
IMG_6004

IMG_6004
IMG_6007

IMG_6007
IMG_6009

IMG_6009
IMG_6010

IMG_6010