دومین جلسه کمیته تولید مسکن

دومین جلسه کمیته تولید مسکن قرارگاه مسکن استان خوزستان به ریاست زارع زاده سرپرست اداره کل دفتر فنی، معاون مسکن اداره راه و شهرسازی، مدیر آب و‌فاضلاب اهواز و‌ معاون شرکت آب و فاضلاب استان با دستورکار بررسی مشکلات آب و فاضلاب مسکن های مهر و ارائه برنامه زمان بندی توسط شرکت آب و فاضلاب استان و اهواز در محل سالن جلسات اداره کل دفتر فنی برگزار شد.

172