1398/05/28
خلاصه شرح وظايف واحد شهرسازي و معماري
  • نظارت عاليه بر تهيه و تصويب طرحهاي جامع شهري استان با شركت در جلسات كميته فني در كارگروه تخصصي امور زيربنايي و شهرسازي
  • نظارت عاليه بر نحوه ي تصويب طرحهاي هادي روستايي
  • ارائه مشاوره فني در زمينه شهرسازي و معماري بر اساس ضوابط و قوانين و مقررات شهرسازي به شهرداريها
  • نظارت و پيگيري مسائل مربوط به ساخت و سازهاي خارج از محدوده و حريم شهرهاي استان
  • تهیه وتصویب طرح هادی شهرهای زیر 25 هزار نفر