1398/05/28
معرفي همكاران واحد شهرسازي و معماري

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سمت

سوابق اجرایی

عکس

1

مرجان موسوی گورابی

فوق لیسانس معماری

مسئول گروه شهرسازی و معماری

 

2

میدا صالحی

فوق لیسانس برنامه ریزی

کارشناس شهرسازی

 

3

منصور احمدی زاده

 

کارشناس شهرسازی

   

4

محمد امین باژدان

فوق لیسانس معماری

کارشناس شهرسازی

 

5

محمد حسینی برآفتابی

فوق لیسانس معماری

کارشناس شهرسازی

 

 

6

فاخر حمادی

لیسانس جغرافیا

کارشناس شهرسازی

 

 

7

محمد حسین عنبری زاده

لیسانس نقشه برداری