1398/05/28
خلاصه شرح وظايف واحد برنامه ريزي عمراني
  • مبادله موافقتنامه كليه طرحهاي عمراني كه دستگاه اجرايي آنها استانداري مي باشد با معاونت برنامه ريزی
  • تنظيم تفويض اختيارهاي ابلاغي از سوي استاندار محترم به معاونتها، مديران كل و فرمانداران
  • پيگيري و نظارت بر نحوه ثبت اطلاعات طرحهاي عمراني توسط دستگاه هاي اجرايي استان در سامانه كنترل و نظارت بر طرحها و پروژه هاي عمراني وزارت كشور
  • پيگيري مسائل اجرايي مسائل متفرقه شامل راهيان نور ، طرح جابجايي مناطق آلوده شهر مسجدسليمان، طرح ساماندهي ساختمانهاي عمومي و دولتي، ...