1398/05/28
معرفی همکاران واحد برنامه ريزي عمراني

رديف

نام و نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

سنوات خدمت در دفتر فني

سمت

1

مهرداد كوچكي

ليسانس خاكشناسي

17 سال

مسئول واحد

2

رامین داوودی 

مهندس معدن

 13سال

كارشناس

3 سال

كارشناس