1398/05/28
دفاتر فني شهرستانها

رديف

نام و نام خانوادگي

پست سازماني / مسئوليت سازماني

سنوات خدمت

وضعيت استخدامي

وظايف محوله

1

فريدون فولادي

سرپرست دفتر فني شهرستان لالي

7 سال

قراردادي

1_ نظارت بر طرح هاي عمراني شهرستان

2_ دبير كميته حفاري

3_ دبير كميسيون برنامه ريزي

4_ دبير مديريت بحران

5_ دبير شوراي فني

6_ عضو شوراي مسكن

2

مجيد رضايي پور

سرپرست دفتر فني شهرستان دزفول و رامشير

2 سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني بر شهرستانهاي دزفول و رامشير و شهرهاي مشراگه – دزآب- حمزه – سردشت – صفي آباد- شمس آباد – چغاميش – ميان رود

2_ دبير كميسيون برنامه ريزي

3_ عضو ستاد مديريت بحران

4_ پيگيري مصوبات سفرهاي رياست جمهور و استاندار در شهرستان دزفول و رامشير

5_ عضو شوراي ترافيك

6_ مسئول پدافند غير عامل

3

صالح كثير

سرپرست دفتر فني شهرستان شوش

11 سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان شوش و شهرهاي الوان – شاوور – فتح المبين

2_ نظارت بر كار دهياريهاي شهرستان

3_ مشاور فني فرماندار

4_ عضو كميسيون ماده 99

5_ عضو كميته فني شهرستان

6_ عضو كميته برنامه ريزي شهرستان

7_ عضو كميته مسكن مهر

4

عبدالرضا ملكي جهان

سرپرست دفتر فني گتوند

29 سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان گتوند و شهرهاي تركالكي – جنت مكان – صالح شهر – سماله

2_ عضو كميسيون مسكن و شهرسازي

3_ عضو كميسيون شوراي ترافيك

4_ عضو كميسيون برنامه ريزي

5

عبدالرضا منصوري زاده

سرپرست دفتر فني آبادان

16 سال

پيماني

1_ نظارت بر كليه پروژه هاي عمراني شهرستان و شهرهاي اروند كنار – چوئبده

2_ عضو كميسيون شوراي برنامه ريزي

3_ عضو كميسيون ماده 5

4_ عضو كميسيون مسكن مهر

5_ عضو شوراي ترافيك شهرستان

6

روزبه حيدري

سرپرست دفتر فني ايذه

6 سال

قراردادي

1_ نظارت بر كليه پروژه هاي عمراني شهرستان ايذه و دهدز

2_ دبير كميته برنامه ريزي شهرستان

3_ دبير كميسيون تبصره 2 ماده 99

4_ دبير كميته فني

5_ عضو كميسيون شوراي مسكن مهر

6_ عضو كميسيون تطبيق شوراي اسلامي شهر ايذه و دهدز

7_ دبير كميسيون حفاري شهرستان

7

محمد علي بافكار

سرپرست  دفتر فني انديمشك و شوشتر

16 سال

قراردادي

1_ نظارت بر كليه پروژه هاي عمراني شهرستان هاي انديمشك و شوشتر

2_ نظارت عاليه پروژه هاي عمراني شهرهاي شرافت – گوريه – حسينيه

3_ عضو كميسيون ماده 100

4_ عضو كميته برنامه ريزي شهرستان

5_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

8

عباس بازرگاني

سرپرست دفتر فني رامهرمز

7 سال

پيماني

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان

2_ عضو شوراي ترافيك شهرستان

3_ عضو شوراي برنامه ريزي

4_ عضو شوراي مسكن مهر و مسكن روستايي

5_ عضو شوراي فني شهرستان

6_ عضو شوراي بحران شهرستان

9

مسعود دريایی

سرپرست دفتر فنی هنديجان

7سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان هنديجان و شهر ايذه

2_ دبير شوراي مسكن

3_ دبير حفاري شهرستان

4_ دبير تطبيق مصوبات شوراها

5_ دبير پسماند شهري

6_ دبير شوراي مقاوم سازي

10

اردان قنبري

سرپرست  دفتر فني مسجدسليمان

18 سال

رسمي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان

2_ دبير كميسيون حفاري

3_ دبير كميته برنامه ريزي

4_ دبير شوراي ترافيك

5_ دبير شوراي مسكن مهر

11

فرشاد نقدي

سرپرست دفتر فني باغملك

4 سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان و شهرهاي قلعه تل – صيدون

2_ دبير شوراي مسكن مهر شهرستان

3_ دبير كميته تطبيق مصوبات شوراي شهر

4_ دبير كميته حفاري

5- دبير شوراي ترافيك

6_ دبير پسماندهاي شهري

7_ دبير كارگروه مشاغل مزاحم

12

حميدرضا ورزشي

سرپرست  دفتر فني شهرستان بهبهان

23 سال

رسمي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرهاي: آغاجاري – بهبهان – زيدون

2_ دبير نهضت سبز

3- نماينده فرماندار در راهيان نور

4_ عضو كميته تطبيق شوراي و شهرداران

5_ عضو كميته و مشاور شورا و شهرداري و فرمانداري

13

مهرداد قاسم زاده

سرپرست دفتر فني انديكا

10 سال

پيماني

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

3_ عضو شوراي ترافيك شهرستان

4_ عضو شوراي مسكن مهر و مقاوم سازي

5_ عضو شوراي اشتغال شهرستان

6_ عضو شوراي مشاغل خانگي

14

ساعدي

سرپرست دفتر فني هويزه

 

 

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

15 مجتبی یوسفی سرپرست دفتر فني اهواز
   

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

16

محمد خدرالي

كارشناس دفتر فني اهواز

 

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

17

آل طاها

سرپرست دفتر فني باوي

 

 

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

18

محسن رشيدي

سرپرست دفتر فني شهرستان اميديه

6 سال

پيماني

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني شهرستان اميديه

2_ عضو كميته برنامه ريزي شهرستان

3_ مسئول پيگيري مسكن مهر

4_ عضو كميسيون حفاري

19 ابراهیم بهرامی

سرپرست دفترفنی

هفتکل

8 سال پیمانی

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني

20

مهدي بنكدار

سرپرست دفترفنی ماهشهر وشادگان 

29 سال

قراردادي

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ ناظر عاليه شهرهاي ماهشهر و شادگان

21 علوانی سرپرست دفترفنی خرمشهر
   

1_ نظارت بر پروژه هاي عمراني

2_ بررسي صورت وضعيت پروژه هاي عمراني