1398/04/04
بخشنامه ها و دستورالعمل ها
شرایط 15 گانه معاینه فنی خودرو