1398/05/28
پروژه تعریض پل سوم اهواز

 

طراحی المان ، ورودی ، پیاده راه و آرامسازی مسیر ورودی شهر شوش

عنوان پروژه : طراحی المان ، ورودی ، پیاده راه و آرامسازی مسیر ورودی شهر شوش

·        مشاور و تهیه کننده : مهندسین مشاور معماری و شهرسازی مهرازان شهریاد

·        دستگاه نظارت : معاونت امور عمرانی استانداری خوزستان

·        ناظر طراحی پروژه و قرارداد : اداره کل دفتر فنی استانداری خوزستان

·        مشخصات پروژه :

-         اجرای المان جنوبی از سمت اهواز و المان شرقی از سمت دزفول

-         جداره پل روگذر آزاد راه خلیج فارس

-         اجرای پیاده راه های کناری طول مسیر

-         اجرای جداول ، فضای سبز و پیاده روهای سه راهی ورودی

-         آرامسازی مسیر